FAQs Complain Problems

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७ को कार्यान्वयन गरी परीक्षण नतिजा पठाउने समबन्धमा, सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०७७/०८/२९ को पत्रका लागी निम्न लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोला।

https://mofaga.gov.np/news-notice/2245

Cover page of LISA GUIDELINE 2077
Image removed.
Cover page for Capacity Needs Assessment for the Transition to Federalism
Image removed.