नेपाल
स्थानीय तहहरुको विवरण
Cinque Terre
महानगरपालिका
6
Cinque Terre
उप-महानगरपालिका
11
Cinque Terre
नगरपालिका
276
Cinque Terre
गाँउपालिका
460
Cinque Terre
जम्मा नपा/गापा
७५३
Cinque Terre
जम्मा जि.स.स
७७
Cinque Terre
जम्मा वडा संख्या
6743
Cinque Terre
जम्मा जनसंख्या
26494504

यस पोर्टलमा उद्धृत विवरणमा कुनै फरक वा दुविधा भए नेपाल राजपत्र, सम्बन्धित निकायका आधिकारिक दस्तावेज वा कानुन किताब व्यवस्था समितिको प्रकाशनले मान्यता पाउनेछ ।