FAQs Complain Problems

LATEST UPDATES

परामर्श सेवा खरिदका लागि जारी सूचना रद्द गरिएको बारे
प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि सञ्चालन भएका क्षमता विकास कार्यक्रमको प्रभावकारिता अध्ययन गर्ने सम्बन्धमा
प्रस्ताव पेश गर्ने बारे
प्रस्ताव पेश गर्ने बारे
प्रस्ताव पेश गर्ने बारे  (पुनः प्रकाशित मिति २०७८/१०/०८)
प्रस्ताव पेश गर्ने बारे सूचना
प्रस्ताव पेश गर्ने बारे सूचना
प्रस्ताव पेश गर्ने बारे सूचना- निजामती सेवामा वृत्ति विकासका अवसर सम्बन्धी अध्ययन
बस्तु वा मालसामान, निर्माण कार्य र परामर्श सेवाको खरिद योजना तयार गर्ने विधि-२०७७
भिडियो शैक्षिक सामग्री तथा शिक्षण मोड्युलहरू तयार गर्ने सम्बन्धमा
विज्ञ/ स्रोत व्यक्तिको सूचीमा नाम समावेश गर्ने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना
सूचना प्रविधि अधिकृतको करार र पारिश्रमिक सम्बन्धमा (आ.व. ७७/७८)
Cover page of LISA GUIDELINE 2077
Image removed.
Cover page for Capacity Needs Assessment for the Transition to Federalism
Image removed.