FAQs Complain Problems

IPF monitoring conducted in Marin Rural Municipality

On 14th December 2022, the team of PCU/MoFAGA led by Balaram Rijyal (NPD) along with Hemraj Aryal (NPM), ShivaRam Gelal (PPD) and Chandra Kanta Poudel (Coordination and Monitoring Specialist) visited the IPF sites at Marin Gaunpalika, Sindhuli. The visit was facilitated by IPF expert Bipin Kandel. The team had a discussion with the palikas’ officials and representative followed by the site visit and interaction with the beneficiaries.

IPF- Call for Full Proposal- Bagamati Province

Description

पूर्ण प्रस्ताव आह्वानको सचना (सूचना प्रकाशित मिति : २०७९/०८/११)

प्रस्तुत विषयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय अन्तर्गत सञ्चालित प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमतर्फ स्थानीय सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र स्थानीय आर्थिक विकासका क्षेत्रमा नवप्रवर्तनलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले नवप्रवर्तन साझेदारी कोष कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७८ अनुसार मिति २०७९/०७/१६ गते प्रकाशित सूचना बमोजिम पेस हुन आएका अवधारणा पत्रहरु मध्ये देहायका अवधारणा परहरु पूर्ण प्रस्तावका लागि ग्राह्य भएकोले नवप्रवर्तन साझेदारी कोष कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७८ को अनुसूची ३ बमोजिमको ढाँचामा यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले १५ दिन भित्र निर्देशिका बमोजिमका कागजात संलग्न गरी नवप्रवर्तन साझेदारी कोष प्रणालीको अनलाइन पोर्टल https://ipf.plgsp.gov.np/ मार्फत् पूर्ण प्रस्ताव पेस गर्नुहुन सम्बन्धित स्थानीय तहहरूलाई अनुरोध छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
बागमति प्रदेश,
हेटौडा, नेपाल

Document (Notice)
Date of Publication
Last date of application

IPF- Call for Full Proposal- Bagamati Province

Description

IPF संग सम्बन्धित पूर्ण प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बागमतीको वेबसाईट (वेबलिङ्क तल) मार्फत प्राप्त गर्नुहोला।

http://ocmcm.bagamati.gov.np/article/773

Document (Notice)
Date of Publication
Last date of application

IPF- Call for Concept Note- Bagamati Province (Extended Date)

Description

पुनः प्रकाशित मिति : २०७८/११/१२ (IPF/१/२०७८/७९) मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत सञ्चालित प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमतर्फ स्थानीय सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र स्थानीय आर्थिक विकासका क्षेत्रमा नवप्रवर्तनलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले नव-प्रवर्तन सामंदारी कोष कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७८ को अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा सूचना प्रकाशन भएको मितिले ७ (सात) दिनभित्र नवप्रवर्तन साभंदारी कोष प्रणाली (www.ipf.plgsp.gov.np) मार्फत अवधारणा पत्र पस गर्न सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूलाई जानकारीका लागि यो सूचना पुनः प्रकाश गरिएको छ साथै विस्तृत जानकारी यस कार्यालयको वेबसाइट https://ocmcm.bagamati.gov.np बाट प्राप्त गर्न सकिनेछ ।

 

===================

बागमति प्रदेश अन्तरगतको नव-प्रवर्तन साझेदारी कोष (IPF) को अवधारणा-पत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचनाको लागी निम्न लिङ्क क्लिक गर्नुहोला।

http://ocmcm.bagamati.gov.np/article/767

Date of Publication
Last date of application
Cover page of LISA GUIDELINE 2077
Image removed.
Cover page for Capacity Needs Assessment for the Transition to Federalism
Image removed.