FAQs Complain Problems

Two day orientation program on Operation of Local Level to the newly elected representative of province 1.

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, प्रदेश तथा स्थानीय शासन कार्यक्रम (PLGSP) को सहजीकरण तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश न.,  प्रदेश प्रशिक्षण केन्द्र, कलवलगुरी,

IPF- Call for Full Proposal- Province 1

Description

प्रस्तुत विषयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत सञ्चालित प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम तर्फ नव-प्रवर्तन साझेदारी कोष कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७८ अनुसार मिति २०७८/१०/१३ गते र म्याद थप सम्बन्धी २०७८/१०/२८ गते प्रकाशित सूचना बमोजिम पेश हुन् आएका अवधारण पत्र मध्ये देहायका अवाधराणा पत्र ग्राह्य भएकाले नव-प्रवर्तन साझेदारी कोष कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७८ को अनुसूची ३ बमोजिमको ढाँचामा यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले १५ दिन भित्र (मिति २०७८/१२/०४, कार्यालय समय भित्र) निर्देशिका बमोजिमको कागजातहरु साथै राखी प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम, प्रादेशिक कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई, कलेज रोड (महेन्द्र मोरंग आदर्श बहुमुखी क्याम्पस दक्षिण तर्फ), बिराटनगरमा सिलबन्दी खाममा पेश गर्न हुन प्रदेश नं १ को गाउँपालिका नगरपालिकाको जानकारीको लागि अनुरोध गरिन्छ ।

विस्तृत जानकारी  तथा पूर्ण प्रस्ताव पेश गर्न ग्राह्य भएका अवाधराना पत्रहरु कार्यालयको सूचना पाटी र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको https://ocmcm.pl.gov.np/ मा समेत हेर्न सकिने छ ।

Published by
Date of Publication
Last date of application

IPF- Call for Concept Note- Province 1 (Extended Time)

Description

विषय: अवधारणा पत्र पेश गर्ने सम्बन्धमा म्याद थप गरिएको बारे ।

पुन; सूचना प्रकाशित मिति : २०७८/१०/२८

प्रस्तुत विषयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत सञ्चालित प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम तर्फ नव-प्रवर्तन साझेदारी कोष कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७८ अनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आशय पत्र पेश गर्ने बारेको १५ दिने सूचना मिति २०७८/१०/ १३ मा प्रकाशन गरिएकोमा यस कार्यालयको मिति २०७८/१०/२७ को निर्णय अनुसार पुनः ७ दिन म्याद थप गरि मिति २०७८/११/०५ गते भित्र नव-प्रवर्तन साझेदारी कोष कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७८ को अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा निर्देशिका बमोजिमको कागजातहरु साथै राखी अवधारणा पत्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम, कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई, कलेज रोड (महेन्द्र मोरंग आदर्श बहुमुखी क्याम्पस दक्षिण तर्फ), बिराटनगरमा पेश गर्नुहुन प्रदेश नं १ का १३७ वटै गाँउपालिका तथा नगरपालिकाको जानकारीका लागि अनुरोध गरिन्छ ।

पुनश्च: थप जानाकारी तथा सम्पर्कका लागि

  1. IPF Expert लाक्पा शेर्पा, ९८६११६७६०५,
  2. IT & eGovernance Expert निरज दहाल, 9860369491
  3. Team Leader प्रणय शर्मा, ९८५२०२३०१४

प्रदेश कार्यक्रम प्रबन्धक, PLGSP, प्रदेश नं १

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍--------------------------------------------------------------------

पहिलो प्रकाशित सुचना (मिति : २०७८/१०/१३)

प्रस्तुत विषयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत सञ्चालित प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम तर्फ नव-प्रवर्तन साझेदारी कोष कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७८ अनुसार चालु आ.व.को कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सोहि निर्देशिकाको दफौ ५ बमोजिम यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ। अत: नव-प्रवर्तन साझेदारी कोष कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७८ को अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले १५ दिन भित्र निर्देशिका बमोजिमका कागजात साथै राखी अवधारणा पत्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम, कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई, कलेज रोड (महेन्द्र मोरंग आदर्श बहुमुखी क्याम्पस दक्षिण तर्फ), बिराटनगरमा पेश गर्नुहुन प्रदेश नं १ का १३७ वटै गाँउपालिका तथा नगरपालिकाको जानकारीका लागि अनुरोध गरिन्छ।

पुनश्च: थप जानाकारी तथा सम्पर्कका लागि

  1. IPF Expert लाक्पा शेर्पा, ९८६११६७६०५,
  2. Team Leader प्रणय शर्मा, ९८५२०२३०१४

प्रदेश कार्यक्रम प्रबन्धक, PLGSP, प्रदेश नं १

Published by
Date of Publication
Last date of application

Interaction program with the province and local government on the identification of key acts/laws at local level

Event detail

PASIP activity No: 4.5

Event name: Interaction program with the province and local government on the identification of key acts/laws at the local level

Date: 28 November 2021 (1-day program)

Total Participants: 25 (Solu, Okhaldhunga,khotang and Udayapur LGs officials)

Meeting chaired by: Provincial Program Director Mr. Saroj Guragain

Facilitator: Secretary law Mr.Kishor Kumar Chaudhary and MoIAL Secretary Mr. Kali Prasad Prajuli

Interaction program on the identification of law at province level and LISA review of Province 1

Event 1:
Event name: "Interaction program on the identification of law at province level"
Date: 5th October 2021 (1-day program)
Total participants: 24 (Province ministries and agencies officials)
Meeting chaired by Hon state minister Lila Ballab Adhikari

Event 2:
Event name: LISA review of Province 1
Date of event: 6th October 2021 (1-day program)
Participants: Officials from 137 LGs and 14 DCC
Chief Guest: Hon. Chief Minister Bhim Acharya
Third meeting of the Provincial Coordination Council (PCC) of Province 1 concluded

Third meeting of the Provincial Coordination Council of Province 1 has been concluded with decisions related to PASIP of FY 2078/079. The event was inaugurated and chaired by Hon. Chief Minister Sherdhan Rai, in-kind presence of all  Council Members (Palikas’ Representatives), Principal Secretary, Chief Attorney, Secretaries and Officers of the provincial ministries and agencies and the PLGSP/PPIU officials.

Technical training on Office Automation System conducted for Provincial Government staff of Province 1

PPIU/Biratnagar has organized a one-day technical training on Office Automation System for PGs staffs at Biratnagar. Total 12 staffs (2 each from 6 ministries) participated at the training program; the software developer team facilitated the whole practical session where the detail module of the OAS was demonstrated. PLGSP have supported OCMCM in the implementation of Office Automation System provided by the office of the prime minister and council of ministries.

Province 1 conducted Training on Local Level Annual planning and Budget Formulation Process

The planning and budgeting is the continuous process of three layers governments. The local levels had been operated 14 steps planning process before formed new federal. In the line, after transferred into federal government we have been practicing the 7 steps planning process. The public representatives have been subsequent the 7steps planning process. However, the people have not been able to gratifying economic prosperity.

Cover page of LISA GUIDELINE 2077
Image removed.
Cover page for Capacity Needs Assessment for the Transition to Federalism
Image removed.