FAQs Complain Problems

Lumbini Conducted IPF project implementation plan preparation workshop and contract signing ceremony program

IPF project implementation plan preparation workshop and contract signing ceremony program were conducted from Chaitra 20 to Chaitra 22 at Hotel Srinagar, Tansen, Palpa. A total of 4 participants were invited from each of the 9 LGs. Besides, IPF technical committee members, PPD, PPM, IT and e-governance specialist from PCU, the PPIU team members, and representatives from OCMCM participated in the program.

Notice for awarding IPF Project- Lumbini Province

Description

परियोजना प्रस्ताव स्वीकृत सम्बन्धी सूचना

मिति: २०७८ | १२|०९

नवप्रवर्तन साझेदारी कोष कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७८ अनुसार मिति २०७८/११/१२ गते प्रकाशित सूचना बमोजिम पेश हुन आएका पूर्ण प्रस्तावहरू मध्ये देहायका प्रस्तावहरू नवप्रवर्तन साझेदारी कोप कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७८ को परिच्छेद २ को दफा ६ को उपदफा ४ बमोजिम मुल्यांकन भई मिति २०७८/१२/०९ गतेको प्रदेश समन्वय समितिको निर्णयानुसार परियोजना प्रस्ताव स्वीकृत भएका तपसिल (संलग्न कागजातमा उल्लेख गरिेएको) का स्थानीय तहहरू परियोजना कार्यान्वयन सम्झौताको लागि सात दिन भित्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई, लुम्विनी प्रदेश, मुकामः बुटवलमा सम्पर्क राख्न हुन अनुरोध छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,
प्रदेश कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई,
लुम्विनी प्रदेश,
मुकामः बुटवल

Published by
Date of Publication
Last date of application

Third PCC meeting of Lubmini Province conducted

Provincial Coordination Committee (PCC) meeting chaired by Honorable Chief Minister of Lumbini Province was organized on 23 March 2022 (09 Chaitra, 2078) at Hotel Maharaja, Butwal, Rupandehi. 52 participants in total, including 11 PCC members (2 women), representatives from OCMCM, PPIU and secretaries from provincial line ministries, Deputy Mayor and Vice-chairpersons from Municipalities/Rural Municipalities participated in the program.

IPF- Call for Concept Note- Lumbini Province

Description

प्रदेश सरकार
लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय
मुकाम: बुटवल, नेपाल

अवधारणा–पत्र पेस गर्ने सूचना (प्रकाशित मिति : २०७८/१०/१९)

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत सञ्चालित प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (PLGSP) तर्फ स्वीकृत कार्यक्रम अन्तर्गत नवप्रवर्तन साझेदारी कोष कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७८ को दफा ५ बमोजिम १५ दिनभित्र अनुसूची-१ को ढाँचामा अवधारणा-पत्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई, मुकामः बुटवलमा पेस गर्नुहुन यस प्रदेशका सबै स्थानीय तहहरूका लागि सूचना आह्वान गरिएको छ । विस्तृत जानकारी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, लुम्बिनी प्रदेशको वेबसाइट: www.ocmcm.lumbini.gov.np मा हेर्न सकिने छ।

Published by
Date of Publication
Last date of application

लुम्बिनी प्रदेशको आ.व.७७/७८ को वार्षिक प्रगति समीक्षा एवं आ.व. ७८/७९ को स्वीकृत वार्षिक रणनैतिक कार्यान्वयन योजना प्रस्तुतिकरण गोष्ठी

प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम, लुम्बिनी प्रदेशको आ.व.२०७७/२०७८ को वार्षिक प्रगति समीक्षा एवं आ.व. २०७८/२०७९ को स्वीकृत वार्षिक रणनैतिक कार्यान्वयन योजना प्रस्तुतिकरण गोष्ठी। मिति: २०७८ भाद्र ५

Cover page of LISA GUIDELINE 2077
Image removed.
Cover page for Capacity Needs Assessment for the Transition to Federalism
Image removed.