FAQs Complain Problems

IPF- Call for Full Proposal- Sudurpashchim Province

Description

प्रदेश सरकार
सुदूरपश्चिम प्रदेश
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम प्रादेशिक
कार्यक्रम कार्यान्वयन ईकाइ, धनगढी, कैलाली

पूर्ण प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७८।१२।१७

मिति २०७८/११/१५ को अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रकाशित सूचना बमोजिम पेश भएका अवधारणापत्रमध्ये नवप्रवर्तन साझेदारी कोष कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७८ को दफा १३ बमोजिमको समितिबाट भएको मूल्याङ्कनमा ग्राह्य भई स्वीकृत भएका अवधारणापत्र पेश गर्ने स्थानीय तहले यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले १५ (पन्ध्र) दिनभित्र ऐ. निर्देशिकाको अनुसूची-३ बमोजिमको ढाँचामा निर्देशिकामा उल्लेख भएबमोजिमका कागजात सँलग्न राखी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम, कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई, रातोपुल, धनगढी, कैलाली तथा विद्युतीय प्रणालिको लिंक https://ipf.plgsp.gov.np मा पूर्ण प्रस्ताव पेश गर्ने प्रयोजनार्थ सम्बन्धित गाउँपालिका/नगरपालिकाहरुको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ । स्वीकृत भएका | अवधारणापत्र पेश गर्ने स्थानीय तहसमेतको विस्तृत जानकारी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सूचना पाटी र वेवपेज https://ocmem.sudurpashchim.gov.np मा राखिएको छ ।

Date of Publication
Last date of application

IPF- Call for Concept Note- Sudurpaschim Province

Description

विषय: अवधारणा-पत्र पेस गर्ने सम्बन्धमा

प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७८।११।१५

प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमको चालु आ. व.२०७८/०७९ को वार्षिक कार्यक्रम नवप्रवर्तन साझेदारी कोष कार्यान्वयनका लागि नवप्रवर्तन साझेदारी कोष कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७८ को दफा ५ बमोजिम यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ। यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले १५ दिनभित्र सुदूरपश्चिम प्रदेशस्थित सबै स्थानीय तहले उक्त निर्देशिकाको अधीनमा रही अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा स्थानीय सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र स्थानीय आर्थिक विकासको क्षेत्रका नवप्रवर्तनकारी आयोजनाको अवधारणा पत्र तयार गरी विद्युतीय माध्यम (https://ipf.plgsp.gov.np) बाट आवेदन पेस गरी सोको सक्कलै प्रति मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, धनगढी, कैलालीमा पेस गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ । विस्तृत जानकारी कार्यालयको सूचना पाटी तथा वेवपेज (https://ocmcm.sudurpashchim.gov.np) मा राखिएको छ ।

Date of Publication
Last date of application

Third meeting of Provincial Coordination Council of sudurpashchim province concluded

12 JAN 2021: Godavari, Kailali – Third meeting of the Provincial Coordination Council of Sudurpashchim Province, constituted as per Federation, Province and Local Level (Coordination and Interrelation) Act, 2077 (2020), Section 24 , concluded with 5 points commitments and 18 points decisions related to development activities in the province and strengthening the inter-governmental coordination and relations. The event was inaugurated and chaired by Hon. Chief Minister Trilochan Bhatta, in kind presence of all hon.
Cover page of LISA GUIDELINE 2077
Image removed.
Cover page for Capacity Needs Assessment for the Transition to Federalism
Image removed.