FAQs Complain Problems

LATEST UPDATES

सूचना प्रविधि अधिकृतको तलब (आ.व. २०७७-७८ प्रथम किस्ता) सोधभर्ना सम्बन्धमा
सूचना प्रविधि अधिकृतको करार र पारिश्रमिक सम्बन्धमा (७८/७९)
सूचना प्रविधि अधिकृतको करार र पारिश्रमिक सम्बन्धमा (आ.व. ७७/७८)
विज्ञ/ स्रोत व्यक्तिको सूचीमा नाम समावेश गर्ने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना
भिडियो शैक्षिक सामग्री तथा शिक्षण मोड्युलहरू तयार गर्ने सम्बन्धमा
बस्तु वा मालसामान, निर्माण कार्य र परामर्श सेवाको खरिद योजना तयार गर्ने विधि-२०७७
प्रस्ताव पेश गर्ने बारे सूचना- निजामती सेवामा वृत्ति विकासका अवसर सम्बन्धी अध्ययन
प्रस्ताव पेश गर्ने बारे सूचना
प्रस्ताव पेश गर्ने बारे सूचना
प्रस्ताव पेश गर्ने बारे  (पुनः प्रकाशित मिति २०७८/१०/०८)
प्रस्ताव पेश गर्ने बारे
प्रस्ताव पेश गर्ने बारे
Cover page of LISA GUIDELINE 2077
Image removed.
Cover page for Capacity Needs Assessment for the Transition to Federalism
Image removed.