FAQs Complain Problems

LATEST UPDATES

भिडियो शैक्षिक सामग्री तथा शिक्षण मोड्युलहरू तयार गर्ने सम्बन्धमा
प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि सञ्चालन भएका क्षमता विकास कार्यक्रमको प्रभावकारिता अध्ययन गर्ने सम्बन्धमा
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट सञ्चालन गरिएका तालिमहरूको प्रभाव मूल्याङ्कन गरी सुधारका लागि सुझावहरू पेश गर्ने सम्बन्धमा
IPF- Call for Proposal- Madhesh Province
IPF- Call for Full Proposal- Bagamati Province
Provincial Coordination Committee (PCC) meeting concluded in Madhesh Province
1st Trimester Review of PLGSP concluded in Madhesh Province
प्रस्ताव पेश गर्ने बारे सूचना
तेस्रो पक्ष अनुगमन सम्बन्धी सूचना रद्द गरिएको बारे
परामर्श सेवा खरिदका लागि जारी सूचना रद्द गरिएको बारे
IPF- Call for Full Proposal- Madhesh Province
Notice for awarding IPF Project- Gandaki Province
Cover page of LISA GUIDELINE 2077
Image removed.
Cover page for Capacity Needs Assessment for the Transition to Federalism
Image removed.