FAQs Complain Problems

LATEST UPDATES

सूचना प्रविधि अधिकृतको करार र पारिश्रमिक सम्बन्धमा (७८/७९)
सूचना प्रविधि अधिकृतको तलब (आ.व. २०७७-७८ प्रथम किस्ता) सोधभर्ना सम्बन्धमा
सूचना प्रविधि अधिकृतको तलब रकम जम्मा गरिदिने सम्बन्धमा, बैकहरु (सबै)
सूचना प्रविधि अधिकृतको तलब सोधभर्ना सम्बन्धमा
सूचना प्रविधि अधिकृतको पारिश्रमिक सम्बन्धमा
सूचना प्रविधि अधिकृतको पारिश्रमिक सम्बन्धमा
सूचना प्रविधि अधिकृतको पारिश्रमिकका लागि बैक विवरण अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा
सूचना प्रविधि अधिकृतहरुको पारिश्रमिक रकम प्राप्त विवरण अनुसारको खातामा जम्मा गरिएको बारे (सुची संलग्न)
सूचना प्रविधि अधिकृतहरूको तलब (पहिलो चरण-२०७८ माघ सम्म) वापतको सोधभर्ना रकमको विवरण
सूचना प्रविधी अधिकृतको पारीश्रमिक रकम (बैशाख-आषाढ सम्मको) जम्मा गरीएको बारे
सूचना प्रविधी अधिकृतको पारीश्रमिक रकम जम्मा गरीएको बारे
स्टेशनरी तथा मसलन्द सम्बन्धी सामानहरू खरिद गर्ने प्रयोजनार्थ खुला बोलपत्र आव्हानको सूचना
Cover page of LISA GUIDELINE 2077
Image removed.
Cover page for Capacity Needs Assessment for the Transition to Federalism
Image removed.