FAQs Complain Problems

LATEST UPDATES

प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि सञ्चालन भएका क्षमता विकास कार्यक्रमको प्रभावकारिता अध्ययन गर्ने सम्बन्धमा
परामर्श सेवा खरिदका लागि जारी सूचना रद्द गरिएको बारे
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट सञ्चालन गरिएका तालिमहरूको प्रभाव मूल्याङ्कन गरी सुधारका लागि सुझावहरू पेश गर्ने सम्बन्धमा
दोस्रो त्रैमासिक सम्मको श्रोत फुकुवा सम्बन्धमा
दोश्रो चौमासिक सम्मको श्रोत फुकुवा सम्बन्धमा
तेस्रो पक्ष अनुगमन सम्बन्धी सूचना रद्द गरिएको बारे
तेस्रो चौमासिक सम्मको स्रोत फुकुवा सम्बन्धमा (FCGO)
तेश्रो त्रैमासिक सम्मको श्रोत फुकुवा सम्बन्धमा
तेश्रो चौमासिक सम्मको श्रोत फुकुवा सम्बन्धमा
खरिद कार्यमा सहभागी हुन सुचिकृत हुने सूचना
कम्प्युटर, ल्यापटप लगायतका मेशिनरी औजारहरू खरिद गर्ने प्रयोजनार्थ दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
Two Days Orientation Conducted in Vyans Rural Municipality, Darchula
Cover page of LISA GUIDELINE 2077
Image removed.
Cover page for Capacity Needs Assessment for the Transition to Federalism
Image removed.