FAQs Complain Problems

LATEST UPDATES

PCGG Province 2 completed two days orientation on Cabinet Proposal Writing
Karnali PCGG completed 3 days training on Public Procurement
PCGG Sudurpaschim conducted training on GESI to elected representative of LGs of Doti
Karnali Province completed 2 days orientation on GESI and GRB
Cabinet proposal writing training organized by PCGG, Bagmati
MOU signed between KU and Ministry of Federal Affairs and General Administration
सूचना प्रविधि अधिकृतहरुको पारिश्रमिक रकम प्राप्त विवरण अनुसारको खातामा जम्मा गरिएको बारे (सुची संलग्न)
Two Days Orientation Conducted in Vyans Rural Municipality, Darchula
सूचना प्रविधि अधिकृतको तलब (आ.व. २०७७-७८ प्रथम किस्ता) सोधभर्ना सम्बन्धमा
स्टेशनरी तथा मसलन्द सम्बन्धी सामानहरू खरिद गर्ने प्रयोजनार्थ खुला बोलपत्र आव्हानको सूचना
बस्तु वा मालसामान, निर्माण कार्य र परामर्श सेवाको खरिद योजना तयार गर्ने विधि-२०७७
सूचना प्रविधि अधिकृतको पारिश्रमिकका लागि बैक विवरण अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा
Cover page of LISA GUIDELINE 2077
Image removed.
Cover page for Capacity Needs Assessment for the Transition to Federalism
Image removed.