FAQs Complain Problems
Types Date Published
IPF monitoring conducted in Marin Rural Municipality Event, PPIU- Bagamati Province 2022-12-16
भिडियो शैक्षिक सामग्री तथा शिक्षण मोड्युलहरू तयार गर्ने सम्बन्धमा Notice, Programme Coordination Unit 2022-12-12
प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि सञ्चालन भएका क्षमता विकास कार्यक्रमको प्रभावकारिता अध्ययन गर्ने सम्बन्धमा Notice, Programme Coordination Unit 2022-12-12
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट सञ्चालन गरिएका तालिमहरूको प्रभाव मूल्याङ्कन गरी सुधारका लागि सुझावहरू पेश गर्ने सम्बन्धमा Notice, Programme Coordination Unit 2022-12-12
Provincial Coordination Committee (PCC) meeting concluded in Madhesh Province News, PPIU- Madhesh Province 2022-11-29
प्रस्ताव पेश गर्ने बारे सूचना Notice, Programme Coordination Unit 2022-10-15
संघीय शासन प्रणाली सबलीकरण विषयक छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम Event, Programme Coordination Unit 2022-07-24
सूचना प्रविधी अधिकृतहरूको आ.व. २०७९/८० को करार नवीकरण सम्बन्धमा Notice, Programme Coordination Unit 2022-10-12
सूचना प्रविधि अधिकृतको करार र पारिश्रमिक सम्बन्धमा Notice, Programme Coordination Unit 2022-10-12
Orientation program for newly elected representatives on local government operation and local development at Sudurpaschim Province Event, PCGG- Sudurpaschim Province 2022-06-14
Cover page of LISA GUIDELINE 2077
Image removed.
Cover page for Capacity Needs Assessment for the Transition to Federalism
Image removed.